Tvrtka INOTECH BAŠKA d.o.o.“ sa sjedištem u Baški, Popa Petra Dorčića 30, OIB: 38459542321 (u daljnjem tekstu „Pružatelj usluge“) pruža usluge oglašavanja na LED display-u, model P6, ukupne površine 3,75 m2, postavljen na kružnom toku kod autobusnog kolodvora u gradu Krku na adresi Plavnička 2, 51500 Krk i Malinskoj ukupne površine od 2 m2 na adresi Dubašljanska 92 , 51511 Malinska.

Cijene usluge su individualne i određuju se po dogovoru sa naručiteljem.
Cijene oglašavanja kao i sve druge vrste naknada su individualne. Pružatelj usluga ovlašten je mijenjati cijene po potrebi oglašavanja.

Osim ako nije drugačije ugovoreno pojedinačnim ugovorom, plaćanje se vrši na osnovi trajanja pružanja usluge u skladu sa dogovorom i uvjetima o pružanju usluge oglašavanja na LED display-u. Za sve reklamne pakete, za koje je dogovoren popust zbog dugoročnog trajanja, naručitelj je dužan uplatiti cijeli iznos unaprijed.
Plaćanje se obavlja na IBAN: HR5024020061100820991 tvrtke Pružatelja usluge, otvoren u Erste Bank u roku od 7 dana od postavljanja reklame na display-u.

U slučaju da naručitelj ne plati pretplatu u cijelosti ili potpuno pravodobno, pružatelj usluga ima pravo odmah po isteku roku za uplatu i bez obavještavanja naručitelja ukinuti prikazivanje oglasa naručitja i jednostrano raskinuti ugovor.

Pružatelj usluga ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u sljedećim slučajevima:
Ako naručitelj ne plaća na vrijeme i/ili u cijelosti mjesečnu pretplatu pružatelju usluga
Ako naručitelj krši obveze koje je preuzeo iz pojedinačnog ugovora uvjeta o pružanju usluge oglašavanja na LED display-u i cjenika.

U slučaju da naručitelj ne podmiri svoje obveze u roku, pružatelj usluga zadržava pravo privremeno prestati s oglašavanjem naručitelja, a sve do primitka uplate duga.

Promotivni materijali se dostavljaju poštom na adresu Popa Petra Dorčića 30, 51523 Baška ili putem e-maila inotechbaska@gmail.com najkasnije 3 dana prije početka oglašavanja. Za kvalitetu i izgled promotivnih materijala jamči naručitelj.

Usluge oglašavanja obavljaju se samo na temelju prethodno dostavljene narudžbe naručitelja koja može biti dostavljena poštom ili elektronskom poštom i samo ako ju je pružatelj usluga naknadno odobrio i potvrdio.

Ukoliko naručitelj i pružatelj usluga postignu dogovor da pružatelj usluga vrši izradu oglasa na LED display-u, nakon dovršetka izrade oglasa, pružatelj usluga se obvezuje isti dostaviti naručitelju na odobrenje takvog materijala (autorizacija).

Minimalni vremenski rok objave oglasa je jedan mjesec.

Materijal za objavu oglasa je u .wmv (video) ili .jpg formatu (fotografija) u Full HD rezoluciji.

Naručitelj oglašavanja dužan je brinuti da predmet i način oglašavanja nisu u suprotnosti s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Naručitelj prihvaća punu odgovornost za sadržaj oglasa, a u slučaju povrede autorskog prava, žiga ili intelektualnog vlasništva izravno odgovara trećoj osobi, nadoknađujući sve troškove i štete koje iz toga proizlaze. Pružatelj usluge nema nikakvu pravnu niti materijalnu odgovornost koja bi proizlazila iz sadržaja, forme ili oblika oglasa.

Pružatelj usluge uložit će maksimalan trud u održavanju ažurnosti i točnosti podataka koje prikuplja, obrađuje i prikazuje, na isti način, neovisno i objektivno prikazivati ponude svih naručitelja, reagirati u mjeri u kojoj je to izvedivo na prijave o uočenim greškama i nepravilnostima na display-u.

Pružatelj usluga obvezan je upoznati naručitelja o Uvjetima o pružanju usluge oglašavanja na Led display-u prilikom sklapanja Ugovora.

Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor bez navođenja razloga za otkaz, pri čemu odnos prestaje zadnji dan u mjesecu u kojem je otkaz priopćen suprotnoj strani. Ugovorna strana koja otkazuje ugovor mora pisanim putem poslati obavijest o otkazu drugoj ugovornoj strani. Naručitelj koji otkazuje ugovor ostaje obvezan prema pružatelju usluga platiti sve nepodmirene troškove i naknade koje duguje u skladu s cjenikom, a to sve dospjele do isteka otkaznog roka.

Pružatelj usluge obvezuje se izvršavati usluge postavljanja oglasa i održavanja oglasne površine u primjerenom stanju, do kraja naručenog roka oglašavanja. Pružatelj usluge ne odgovara za oštećenje display-a u slučaju više sile i oštećenja oglasne površine iz razloga koji se ne mogu pripisati njegovoj krivnji, ali će u tom slučaju ponuditi alternativno rješenje za oglasnu površinu.

Pružatelj usluge ne odgovara naručitelju ukoliko je došlo do uklanjanja oglasne površine s prodajnog mjesta temeljem odluke, rješenja ili drugog upravnog akta. Ugovor se u tom slučaju smatra ništavim, a naručitelj zadržava pravo na povrat eventualnog uplaćenog predujma.

Uvjeti o pružanju usluge oglašavanja obvezujući su za sve naručitelje i stupaju na snagu danom primitka narudžbenice, a ukoliko narudžbenicom nije određen rok, primjenjuju se na neodređeno vrijeme.

Reklamacije na uslugu oglašavanja naručitelj dostavlja u isključivo pisanom obliku tijekom oglasnog perioda s detaljnim opisom nedostataka, koji će biti otklonjen u roku od 3 dana od dana primitka reklamacije.

Sve sporove koji bi mogli proizaći iz ovog poslovnog odnosa partneri će prvenstveno nastojati riješiti mirnim putem, a u suprotnom se određuje stvarna i mjesna nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci.